Biên bản và Nghị Quyết HĐQT V.v Mua cổ phần Công ty du lịch Cần Thơ

1. 220121 – Biên bản và Nghị Quyết HĐQT V.v Mua cổ phần Công ty du lịch Cần Thơ

2. 220121 – Hợp đồng chuyển nhượng CP Cty du lịch Cần Thơ