Công bố thông tin 24 giờ – Bầu, bổ nhiệm nhân sự HĐQT – Ban điều hành – Nhiệm kỳ IV (2021-2025)